Център за социална рехабилитация

и интеграция 16+

Кризисен център

„Вяра, Надежда и Любов”

Център за работа с деца на улицата

„Вяра, Надежда и Любов”

Център за

обществена подкрепа

Лиценз на Държавната агенция за закрила на детето № 0886/05/06/2014 г.

Удостоверение за регистрация на агенцията Социално подпомагане  № 1103-05,

№ 1103-06

 

Центърът приема деца, юноши и техните родители всеки работен ден от 09:00ч до 17:30ч.

Посещаващите центъра могат да получат храна и облекло, здравен и юридически съвет, застъпничество за защита на правата и посредничество при разрешаване на проблеми.

Месечният капацитет на Центъра е 50 деца и юноши.

 

В центъра се извършват следните дейности и услуги:

 • Социално консултиране и изготвяне на индивидуални програми за социално включване.
 • Психологическо консултиране и помощ
 • Логопедична диагностика и терапия
 • Рехабилитация
 • Здравна подкрепа, консултации и обучения по сексуално  репродуктивно здраве и семейно планиране
 • Юридически консултации
 • Педагогическа подкрепа
 • Професионално ориентиране и включване в професионално обучение
 • Мобилна работа за превенция на риска от социална изолация
 • Организиране на образователни и информационни кампании на терен сред общността
 • Организиране на свободното време
 • Обучения на специалисти и доброволци в умения за работа с лица от групи в риск

 

Работата на постоянния екип се подпомага от доброволци и стажанти от СУ „Св.Кл. Охридски” и Нов Български университет.

 

Финансирането на Дневния център се осигурява от:

 • Делегиран общински бюджет.
 • Дарения от физически и юридически лица.
 • Завещания.

Лиценз на Държавната агенция за закрила на детето № 0751/17/08/2015г. Удостоверение за регистрация на Агенцията социално подпомагане №1103-04.

 

Кризисния център за деца пострадали от насилие е социална услуга от резидентен тип и представлява комплекс от услуги за деца, пострадали от различни форми на насилие /физическо, психическо, сексуално, неглижиране, трафик или друга форма на експлоатация/ в семейството или извън семейната среда.

 

Кризисният център осигурява институционална закрила и защита на децата, пострадали от насилие.

 

Целта на услугата е: прекъсване на цикъла на насилие, преодоляване на последиците от преживяното насилие, социална адаптация и стимулиране на позитивните отношения в семейството.

 

Критериите за прием в Центъра са:

 • деца, жертви на физическо, психическо, емоционално, сексуално насилие;
 • деца, жертви на вътрешен или външен трафик с цел сексуална или трудова експлоатация.

Капацитетът на центъра е 22 места – 11 момичета и 11 момчета.

 

Срокът за ползване на услугата е:

 • краткосрочен – до три месеца;
 • дългосрочен – над три месеца, но не повече от шест месеца.

 

Дейностите при предоставяне на услугата са съобразени със стандартите и изискванията на Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга Кризисен център на Агенцията за социално подпомагане.

 

Финансирането на Кризисния център се осигурява от:

Делегиран държавен бюджет; Международни и национални програми; Дарения от физически и юридически лица; Други източници, незабранени от закона.

Лиценз на Държавната агенция за закрила на детето №0752/17/08/2015г. Удостоверение за регистрация на Агенцията социално подпомагане №1103-01.

 

Центърът за работа с деца на улицата „ Вяра, Надежда, Любов” e комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

 

Основната задача на Центъра е да осигурява закрила и защита на децата от улицата.

Центърът за работа с деца на улицата осигурява сигурна и защитена среда за развитието на всяко дете по време на престоя му, съгласно нормативната уредба, регламентираща закрилата, защитата и социалното подпомагане на децата, както и трайно извеждане от рисковата улична среда на деца изпаднали във временна или трайна безнадзорност.

 

Критериите за прием в Центъра са: деца в риск на възраст, изпаднали в трайна или временна безнадзорност от град София или от страната /които работят/ или живеят на улицата или, за които съществува риск от изпадане в безнадзорност, деца напуснали самоволно институция, деца отпаднали от училище или необхванати от образователната система, деца – жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството му и др.

Капацитетът на центъра е 8 деца.

Срокът за ползване на услугата е до решаване на конкретния случай, при съобразяване на срок не по-дълъг от една година / след консултации със съответния ОЗД при ДСП и взето решение на екипа на ЦРДУ е възможно срокът да бъде удължен/.

 

Приемането в Центъра се извършва всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч.

 • чрез мобилна социална работа на улицата от екипа на ЦРДУ към СДЮ
 • след издаване на направление за ползване на социалната услуга - ”дневна грижа”, или срочна заповед за ползване на същата услуга от ОЗД при ДСП.
 • децата могат самостоятелно и по тяхно желание да ползват услугата” дневна грижа” в ЦРДУ.

 

Дейностите при предоставяне на услугата са съобразени със стандартите и изискванията на Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Център за работа с деца на улицата на Агенцията за социално подпомагане.

 

Финансирането на центъра за работа с деца на улицата се осигурява от:

Делегиран държавен бюджет;  Международни и национални програми;  Дарения от физически и юридически лица;  Други източници, незабранени от закона.

Лиценз на Държавната агенция за закрила на детето №0752/14/09/2012г. Удостоверение за регистрация на Агенцията социално подпомагане №1103-03.

 

Центърът за обществена подкрепа има за цел превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и социална интеграция на деца от институции чрез консултиране и подкрепа на семейства в риск, работа с деца с противообществени прояви.

 

Потребители на услугата ЦОП са деца на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Това са:

• деца от семейства в затруднено материално положение;

• деца, чиито родители временно не могат да посрещнат техни основни нужди;

• деца с поведенчески проблеми;

• реинтегрирани деца с риск за повторно влизане в институция;

• деца от непълни семейства или отглеждани от членове на разширеното семейство (баба, дядо, леля);

• деца с образователни и обучителни затруднения /проблеми в общуването, отпадащи от училище, трудности в адаптацията към учебния процес, педагогическа занемареност; невладеене на български език /;

• деца, за които съществува идентифициран риск от настаняване в институция

• семейства, подали молба в дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето в специализирана институция;

• семейства с настанено друго дете в специализирана институция;

• родители, изразили намерение за настаняване на детето в специализирана институция;

• семейства без постоянни доходи и/или без жилище;

• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от семейството или на самото дете;

• родители, които не осигуряват условия за физическото и психическото развитие на детето;

• семейства, в които е установено пренебрегване на детето;

• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция;

• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение;

• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането.

За една година капацитетът на услугата Център за обществена подкрепа е 50 деца и техните семейства.

Дейностите при предоставяне на услугата са съобразени със стандартите и изискванията на Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа на Агенцията за социално подпомагане.

 

Финансирането на Центъра за обществена подкрепа  се осигурява от:

• Международни, национални и общински.

• Дарения от физически и юридически лица.

• Завещания.

Социални услуги

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: