Проект:

ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/ СПИН

Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и се реализира от Министерство на здравеопазването

 

Период на изпълнение: ежегодно в периода декември 2010г.  – декември 2014г.

 

Сдружение „Деца и юноши” реализира Програмата по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

 

Основните дейности са:

•Работа на терен сред млади хора в риск за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението; индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми; мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;

• Поддържане на клуб за обучители на връстници и предоставяне на информационни материали и материали за безопасни сексуални практики;

• Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение.

 

 

Проект:

ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, СЕМЕЙСТВА И МЛАДИ ХОРА ОТ НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ ОБЩНОСТИ В ГРАД СОФИЯ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

 

 

Период на реализиране: 01.02.2013г. – 30.06.2013г.

 

Обща цел на проекта:

Социално включване на деца, млади хора и техните семейства от непривилегировани общности чрез позитивна промяна и образование.

 

Специфична цели:

1. Да се предотврати попадането в рискови ситуации на деца и семейства от непривилегировани общности в град София,чрез активното им участие в подкрепяща среда с подходящи интегрирани услуги.

2. Да се предотврати трайната бездомност и попадането в рискови ситуации на млади хора, напуснали социални институции или без постоянен дом, чрез изграждане на умения за справяне с конкретни житейски ситуации в областта на образование, здравеопазване, пазар на труда, намиране на подслон.

 

Основни целеви групи:

Деца в риск и техните семейства.

Млади хора от 16 до 25 години напуснали социални институции или без постоянен дом.

 

Проект:

ЦЯЛОСТЕН МОДЕЛ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация ОАК и GFC

 

 

Период на реализиране: октомври 2010г. – март 2013г.

 

Цели на проекта:

Развиване на цялостен модел за подкрепа на деца и семейства, който да намали тяхната уязвимост към насилие, неглижиране, изоставяне и бездомност.

 

Създаване на подкрепяща среда за деца в риск и техните семейства от непривилигировани ромски общности в три квартала в гр. София, чрез предлагане на цялостни услуги в общността.

 

Поддържане на устойчив механизъм за взаимодействие между професионалисти и деца в риск, както и техните семейства, което да доведе до подобряване на живота на децата.

 

Проект:

REVENI

Съфинансиран от Европейската комисия

 

 

Период на реализиране: юли 2011г. – декември 2012г.

 

Транснационално наблюдение на процедурите за връщане на румънските и българските деца. REVENI е съвместно проектиран между четири различни неправителствени организации в пет различни държави с цел подобряване на нивото на закрила и взети решения за непридружените малолетни и непълнолетни жертви на експлоатация и/или трафик в Европа. Четирите партньора са:  Сдружение „Деца и юноши” – България, ARSIS- Гърция, Hors La Rue – Франция и Terre des homes в Унгария.

 

Проект:

ESCAPЕ ПО ПРОГРАМА DAPHNE III НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

 

Период на реализиране: януари 2011г. – декември 2012г.

 

Основните цели на програма Daphne на Европейската Комисия са да допринася за установяването на зона на свобода, сигурност и справедливост, да защитава гражданите от насилие и да постигне високо ниво на благоденствие, да осъществява съвместни действия с политиките на Общността в областите обществено здраве, равенство на половете, защита правата на детето, борба срещу трафика на хора и сексуалната експлоатация.

 

Проектът ESCAPЕ е координиран от Европейката Федерация за деца на улицата (EFSC), в която членува Сдружение „Деца и юноши”. Партньори в проекта са организации от Португалия, Италия, България, Полша, Словакия, Румъния. Програмата за предпазване от насилие на деца от улицата ще се прилага в градски райони на Европейски столици и ще се прилага устойчива методология.

 

Проект:

ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”

Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и се реализира от Министерство на здравеопазването

 

 

Период на реализиране: ежегодно в периода февруари 2008 година – октомври 2012г.

 

Основна задача на проекта, изпълняван от Сдружение "Деца и юноши", е да се подпомогне здравната система с оглед ранното откриване и успешно лечение на туберкулозата сред децата на улицата и тяхното обкръжение.

• Работа с деца и техните родители за мотивиране за изследване, реимунизация и насочване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;

• Работа с млади хора от риск за повишаване на информираността, мотивиране за изследване, насочване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;

• Провеждане на анкета за скрининг на риска за деца на улицата и представителите на тяхното обкръжение и с младите хора в риск;

• Разпространяване на специфични здравно-информационни материали;

 

Проект:

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТЪПКИ: ДА НАПРАВИМ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВО / VOCATIONAL FOOTPRINTS: MAKING VOCATIONAL EDUCATION SUSTAINABLE

 

 

Период на реализиране: октомври 2010г. – юли 2012г.

 

„Професионални стъпки” е двугодишен проект, който създава партньорство между организации от Германия, Турция, България, Белгия, Унгария, ръководен от британската организация Pupil Parent Partnership (PPP). Финансиран от Програма „Леонардо Да Винчи” за учене през целия живот на Европейската Комисия, този проект подпомага и поддържа възможности за професионално образование и интервенции, предлагани на уязвими и маргинализирани лица, семейства и общности.

 

Като основа се взима „най-добрата практика” и методология на координиращата организация (PPP) и това партньорство ще се опита, опирайки се на това, да разработи, тества, регулира, публикува и разпространява системна структура на базата на общите принципи и най-добрите практики на всички участници.

 

Проект:

АЛТЕРНАТИВИ НА УЛИЧНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

Реализира се с изключителната подкрепа на Фондация "Америка за България"

 

 

Период на реализиране: март 2009 – март 2012г.

 

Цел на проекта:

Подкрепа на младите хора в риск за създаване на положителни и устойчиви нагласи и поведение да търсят и намират различни възможности за социална интеграция. Установяване на подходящи индивидуални програми и услуги на базата на дългогодишния опит на Центъра и създадения работен модел с целевата група.

Проект:

МОБИЛНА РАБОТА НА ТЕРЕН С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Проектът беше реализиран с подкрепата на Фонд „Социално подпомагане” на Министерство на труда и социалната политика и Столична община

 

 

Период на реализиране: април – декември 2010г.

 

Eкипът на Сдружение „Деца и юноши” установи  контакт и консултира 100 деца на улицата, както и представители на тяхното обкръжение и/ или семейство.

 

Основна цел на проекта е да се повиши ефективността в работата с просещите и работещите на улицата  деца Ипредставителите на техните семейства, чрез осигуряване на ежедневна мобилна работа на терен от екипи на Сдружение „Деца и юноши” и на територията на Дневния център „16+”, както и  развиване на действаща мрежа за мобилна работа по конкретен случай на екипа на Проекта със служителите от Отделите за закрила на детето при Дирекция “Социално подпомагане”  и ИДПС от РУП в София, общински структури и неправителствени организации.

 

Проект:

МОИТЕ ПРАВА

С финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество” и CEE Trust

 

 

Период на реализиране: 2007 – 2009г.

 

Основната му цел е чрез комплексна юридическа помощ и обучение младежите да имат възможност за ефективно взаимодействие с институции, реален достъп до правосъдие и адекватно социално подпомагане, което ще съдейства за позитивното им свързване с обществото, ще изгради увереност за защита на техните права.

 

Проект:

ДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР “16+ ” – АЛТЕРНАТИВИ НА УЛИЧНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

Реализиран с подкрепата на Фондация ОАК ,Фондация "Лале", Global Fund For Children и Фондация Nando Peretti. Част от програмите бяха реализирани с любезната подкрепа на Фондация "Свободна и демократична България" и Сдружение Виенски клуб – София

 

 

Период на реализиране: 1 януари 2006 – 31 декември 2008г.

 

Дейности по проекта:

Работа с деца и младежи в състояние на криза.

ДМЦ "16+", като поддържащо пространство.

Програми за положителни промени и развитие.

 

Проект:

ДЪГА

Реализиран в партньорство на Дневен младежки център "16+" към Сдружение "Деца и юноши" със Сдружение "Алтернативи за ново общество". Финансиран е от Държавната агенция за младежта и спорта

 

 

Период на реализиране: септември 2005г. – февруари 2006г.

 

Дейности по проекта:

Придобиване на знания, умения и нагласи чрез конкретни дейности, обособени в програми:

- Юридическо училище;

- Фитнес клуб;

- "Вкусно";

- Шивашко ателие;

- Арт ателие;

- Компютърен клуб.

 

Реализирани проекти

 

Проект:

МОБИЛНА СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В УЯЗВИМО ПОЛОЖЕНИЕ И ЖИВЕЕЩИ В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА ГРАД СОФИЯ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община

 

 

Период на реализиране: 9 месеца (април – декември 2013г.).

 

Този проект има за цел да допринесе:

• Семействата, живеещи в извънредно бедни битови условия/ липса на електричество и течаща вода, липса на канализация/, чиито деца са необхванати от училище или детска градина, да повишат социалните си умения, уменията си за родитестване и за семейно планиране;

 

• Техните деца да бъдат включени в образователната система и да се намали риска от отпадането им от училище.

 

Практиката показва, че най-често уязвимите групи живеят  в капсулирани общности и единствения ефективен подход е мобилната социална работа на терен за предоставяне на достъпни социални услуги на място, където е естествената среда на групата.  В рамките на проекта се осъществяват обходи от работници на терен и профилирани специалисти (медицинско лице, юрист, педагог и психолог) в общностите три пъти седмично.

Провежда се здравно и сексуално образование на терен, включващо обучения относно сексуално предавани инфекции,  предпазване и начини на заразяване, насочване към лечебни заведения при необходимост. Предоставят се презервативи за превенция на разпространението на сексуално – предавани инфекции и ХИВ, както и за ограничаване на нежеланата бременност.

 

Липсата на социални умения е причината поради, която хората от уязвими групи не знаят към коя институция да се  обърнат за разрешаване на някои свой проблем. За да бъдат включени децата им в образователната система, родителите са  консултирани относно начини на записване на деца в училище и/или детски градина и ще им се съдейства да се срещнат с директорите и  педагогическия персонал, за да бъде улеснена връзката между родителите и училището.

 

За свободното време на децата с цел превенция на скитане, попадане на улицата и безнадзорност, се  организират неформални образователни занимания и спортни игри на терен, както и посещения на културни забележителности.

Проект:

ЦЕНТЪР ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ИЗЛИЗАЩИ ОТ ПЕНИТЕНЦИАРНИ ИНСТИТУЦИИ

С финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество”

 

 

Период на реализиране: 2005 - 2006

 

Цели:

- Редуциране степента на изолираност и самоизолираност на младежите, излизащи от местата за лишаване от свобода;

- Подпомагане при възстановяване и придобиване на умения на младежите, изтърпели наказание "лишаване от свобода", необходими за самостоятелно справяне с изискванията на ежедневния живот;

- Превенция на рецидив;

- Привличане и ангажиране на общественото влияние.

Проект:

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗНАНИЕ И ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА

Сдружение „Деца и юноши“ успешно реализира проект „Образование за знание и позитивна промяна“, благодарение на ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА и подкрепата на партньори, дарители,  доброволци и студенти - стажанти.

 

1 октомври 2013г. - 30 септември 2014г.

 

Четиринадесет деца на възраст 4 и 5 години от рискови общности бяха включени в неформална обучителна програма на Сдружение “Деца и юноши”, която посещаваха ежедневно в период от 9 месеца.

Поради факта, че в семейната среда, както и в общността се говори само на ромски език, най-голямата трудност за децата и предизвикателство за екипа беше изучаването на основни думи и изрази на български език. В края на периода се наблюдава видима положителна промяна в общуването на децата едно с друго и с възрастните, както и развитие на фината им моторика.

 

Децата са много любопитни и любознателни, спокойно и с увереност усвояват новата информация, която им се предлага. През целия период те получаваха и здравна и стоматологична подкрепа.

 

За новата учебна година всички деца са записани в подготвителна група в училище и в момента посещават редовно учебните занятия. Екипът на Сдружение „Деца июноши“ ще проследява участието в училищните занимания на всяко от децата и ще продължи да ги подкрепя за да се избегне риска от отпадане.

 

За устойчива позитивна промяна и успешно включване на децата в образователната система ключов момент беше и работата с техните семейства. Родителите на децата бяха включени в Програма за развитие на ключови родителски умения. В повечето случаи участниците бяха майките. Когато майката не можеше да присъства,партньора й, който често е и биологичния баща на децата, беше ангажиран с това да участва на срещите. Родителите се включиха с интерес в предложената им програма. Те се интересуват как се справят техните деца и с радост отбелязват напредъка им. Споделят, че за тях е важно децата им да участват в програми извън ромската общност.

 

В рамките на проекта в продължение на 7 месеца беше реализирана и Програма за сексуално и здравно образование за подрастващи и младежи от 5 до 8 клас от 103 ОУ „Васил Левски“, включваща занимания за развитие на социални умения на младите хора с фокус себепознание, здравословни репродуктивни избори, а също и подобряване на комуникацията между деца и родители на тема секс.  В края на програмата учениците показаха промяна в своето поведение – свръхемоционалността им беше изместена от интерес, активно участие и разбиране. Учениците вече говорят спокойно за пубертета, като период на важни промени в живота, знаят за полово-предаваните инфекции, ХИВ/СПИН и начините за предпазване, споделят мнението, че човек би бил готов да стане родител след навършване напълнолетието си, и че участието им в този курс би им помогнал при вземане на важни решения в техния живот.

Директорът на училището, педагозите и представители на общността дават отлична оценка на реализирането на Програмата и споделят необходимостта от провеждането и в бъдеще.

 

Чрез реализирането на този проект екипът на Сдружение „Деца и юноши“ затвърди подхода, който през годините е прилагал, а именно, че успешните и устойчиви резултати могат да бъдат постигнати чрез комплексна и системна работа с всички заинтересовани страни.

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: