Текущи проекти

Проект: Оценка на въздействието от

дейности на НПО в социалната сфера

Проект:

STREAT

Проект: Деца и родители

ЗАЕДНО

Проект:

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИ НА НПО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство EEA Grants.

 

 

Продължителност : юни 2015г. – април 2016г.

 

Проектът  се изпълнява от сдружение „Шанс и закрила” – Хасково, заедно с 3 пилотни НПО от социалната сфера:  сдружение „Деца и юноши” – София, сдружение „Гаврош” – Варна и сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица.

Въздействието  е главната причина за съществуване на една организация - то е онова значимо влияние, което оставяме след себе си. Способността на организацията да оцени въздействието от своята работа и да демонстрира ползите от нея за общността, в която работи, е ключов фактор за нейния устойчив успех.

 

Проектът има амбиция:

 1. Да промени господстващата парадигма в оценяване на постиженията на организациите: от оценка на извършени конкретни дейности - към оценка на промени и ползи, които тези дейности създават;
 2. Да изгради капацитет на  НПО от социалната сфера да включват целевите групи, гражданите и институциите в оценката на въздействие от своята работа;
 3. Да създаде потенциал  организациите  да станат по-видими и признати от общностите.

 

Основните дейности предвиждат:

 • Разработване на  Методология за оценка на въздействието,  базирана на включване на всички заинтересовани страни в общностите, в които работят съответните НПО;
 • Апробиране на Методологията в пилотните  НПО;
 • Разработване на “Принципи и процедури за включване на целевите групи, гражданите и институциите в оценка на въздействието”;
 • Разпространение на резултатите чрез обучения на НПО от социалната сфера, публични събития, медии.

 

Ползи от проекта се очакват за 33 НПО от социалната сфера; 50 представители на граждани и институции свързани с нея; над 234 представители на общностите, в които работят пилотните НПО.

Проект:

УКРЕПВАНЕ  НА ОБМЯНАТА НА ПРАКТИКИ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В АУТРИЧ НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, РАБОТЕЩИ С МЛАДИ ХОРА/STRENGTHENING EXCHANGES ADVOCACY AND TRAINING FOR OUTREACH YOUTH WORKERS – STREAT/

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

Период на изпълнение: октомври 2015г. – декември 2016г.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

 • Социалните работници, работещи с млади хора да развият своите умения в областта на социалната работа на улицата, чрез обучения и партньорски обмен на добри практики.
 • Да се укрепят мрежите на социалните работници, работещи с млади хора, като се прилага методологията за социална работа на улицата.
 • Да се засилят или изменят политиките за младежта в страната на всеки партньор, като се интегрира методиката за работа на улицата, както и признаването на статутана работещите на теренс млади хора социални работници.
 • Социалната работа на улицата да се представи, като иновативен инструмент за младежки политики в световен мащаб.
 • Да се проведат застъпнически дейности и кампании за повишаване на информираността, с цел, засилване в краткосрочен или средносрочен план на правната рамка за признаване на методиката засоциална работа на улицата и статута на социалните работници, работещи с млади хора на терен.

 

Партньорите по проекта са: Asociación Navarra Nuevo Futuro (Испания) – BVjong (Холандия) – Сдружение „Деца и юноши” (България) – Aseman Lapset ry(Финландия) – ROCQTR (Канада) – YAP (САЩ) – El Caracol (Мексико) – Alalay (Боливия) – AESMAR (Бразилия) – ADE(Сенегал) – ESGB/La pasarelle (Бенин) – CATSR (ДР Конго) – CPCS (Непал) – Thao Dan (Виетнам) – Virlanie Fd.(Филипини), Dynamo International(Белгия и Портигалия).

Проект:

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО

Този проект се изпълнява с подкрепата на фондация Лале и фондация ОУК, в рамките на програма „ Вяра в децата и семейството”.

 

Период на изпълнение: февруари 2014г.  – март 2016г.

 

Обща цел:

 

Да се ограничи настаняването на деца в институции от районите Люлин, Сердика и Връбница – град София.

 

Конкретна цели:

• Родителите на децата в риск от районите Люлин, Сердика и Връбница да полагат, по-добри грижи, за да се намали опасността от попадане в институция.

• Мъжете и представителите на общността от трите района да участват  активно в грижите за децата.

В рамките на проекта ще се извършва:

• Професионална подкрепа в общността за деца и семейства в риск, чрез мобилна работа на терен.

• Оценка на потребностите и планиране на мерки за справяне с рискови за децата и семействата фактори.

• Консултации на терен, както и информиране и насочване към съществуващи услуги.

• Организиране на образователни и информационни кампании на терен с рискови социални групи и общности.

 

 

ПРИНЦИПИ:   ДИАЛОГ, ОТГОВОРНОСТ, ЗАЧИТАНЕ, УЧАСТИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: