Мариана Писарска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА И ЮНОШИ"

Христо Григоров

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕНИЯ СЪВЕТ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Боряна Димитрова

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕНИЯ СЪВЕТ

ФОНДАЦИЯ "ОБЩНОСТИ 2002"

Структура

Екипи

Център за социална

рехабилитация и интеграция 16+

Кризисен център

„Вяра, Надежда и Любов”

Център за работа с деца на

улицата „Вяра, Надежда и Любов”

Център за

обществена подкрепа

Модел на работа на

Сдружение „Деца и юноши”

В екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция работят различни специалисти - психолог, социални работници,юрист, рехабилитатор, педагози, логопеди доброволци, чиято цел е да помагат за надграждане на социални умения, включване в обществото и изграждане на пълноценен и смислен живот. Работата обхваща хора от всякакви възрасти.

 

Крайната ни цел е всеки клиент да живее в среда, стимулираща, разкриване на пълния потенциал от способности и дарби, които всеки от нас притежава. Чрез неформалната образователна програма и и рехабилитационните занимания, които се провеждатрегулярно всеки ден, се улеснява включването на деца от семейства и общности в риск.

 

Акцентът се поставя върху ранната интервенция, за да се избегнат проблемите, които обикновено съпътстват израстването на всеки юноша, а още повече – когато израства в несигурна среда, без насоки и подходящи модели за подражание. Активната логопедична работа спомага за преодоляването на трудностите в изразяването, с цел изграждане на позитивна самооценка.

Екипът на Кризисен Център “Вяра, Надежда, Любов” е изграден от млади и енергични професионалисти с богат опит, винаги мотивирани и отдадени на работата си. Благодарение на тях имаме готовността и самочувствието да предложим точно това, от което имат нужда потребителите на услугата ни.

Ние имаме индивидуален подход и професионално отношение към всеки.

За нас клиентите не са просто показатели, които трябва да бъдат постигнати, а възможност за създаване на дългосрочни отношения.

В креативността, енергията и разнообразието се крие силата на успешния ни екип.

“Единствения начин да вършиш добре работата си е да обичаш това, което правиш”.

“Кагато отидем на работа, ние не оставяме сърцата си у дома“.

“Кризисния център не е работа и ежедневие, а наша страст”.

От 2009 година до настоящия момент екипът на Центъра за работа с деца на улицата работи с децата на улицата и представителите на тяхната общност, като ползва и предишния богат опит на Сдружение „Деца и юноши”. Екипът на този център е добре обучен и притежава необходимите умения за работа с тези тежки целеви групи.

 

Това са социални работници и педагози, психолози, медицински специалисти и доброволци, които работят на терен и на територията на ЦРДУ, в много тясно сътрудничество с представителите на ОЗД при ДСП, Дирекция „Социални дейности” към СО, ДПС към МВР, неправителствени организации и граждани.

Този център е създаден с цел превенция на изоставянето, превенция на насилието  и отпадане от училище, деинституционализация, консултиране и подкрепа на семейства в риск и за работа с деца с противообществени прояви. Екипът на центъра включва: клиничен социален работник, социални работници, психолог, педагог, юрист и медицински специалист. Всички специалисти, работещи в центъра са с над четири годишен професионален опит по специалността.

Модел на работа на Сдружение „Деца и юноши”

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

Целта на Сдружението е да защитава основните права на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и българския Закон за закрила на детето.

Фондация "Свободна и демократична България" е частна и изцяло независима неправителствена организация. Тя е основана на 14 юни 1991 г. от Ивон и Димитър Паница. Целта на Фондацията е да подпомага процеса на демократизация на българското общество на основата на плурализма, свободната преса, свободния пазар, толерантността, образованата младеж и открития диалог.

Българският червен кръст е основан през 1878 година и е най-старата обществена организация в България. БЧК има 28 областни организации, 269 общински организации и 3868 дружества.

Най-новият член на Сдружение "Деца и юноши" е Фондация "Общности 2002“.

За Сдружението

Членове

Анета Георгиева

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕНИЯ СЪВЕТ

Столична Община се представлява от кмета, неговите заместници и Столичния общински съвет.

В общинската администрация работят над 30 000 служители, които осъществяват поредица от програми във всички области на комуналното развитие.

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: