Нуждата от нас

Нашата мисия

 

Явлението деца и юноши на улицата в Източна Европа се появи в края на 80-те години на ХХ век като резултат от неблагоприятната икономическа ситуация в региона. Повечето от децата и юношите на улицата в България са от ромски произход, като само в София те са няколкостотин.

Трудно е да се определи точният брой на бездомните деца и юноши в страната.

 

Всеки ден децата и юношите на улицата са изправени пред:

☹ липсата на дом

☹ глад и недохранване

☹ заболявания поради отсъствие на медицински грижи

☹ липса на подкрепа и съвет от страна на възрастните

 

На улицата те често са подложени на:

☹ насилие

☹ експлоатация

☹ дискриминация.

Да защитаваме правата на децата и юношите, които живеят и работят на улицата и да допринасяме за осигуряване на достойни условия за тяхното физическо, умствено, морално и социално развитие. Да работим за тяхната реинтеграция в обществото чрез взаимодеиствие с утвърдени обществени институции.

Сдружение Деца и юноши е създадено през 2002г. в служба на обществото и има задача да улеснява познаването и ползването на гражданските права и задължения на децата, младите хора и семействата в ситуация на риск. Ние им помагаме да придобият умения за справяне с конкретни житейски ситуации в областта на образование, здравеопазване, пазар на труда, намиране на подслон. Обучаваме, информираме, насочваме, подкрепяме емоционално, застъпваме се за тях пред институции. Работим по програми за превенция на насилието с деца и юноши, осигуряваме  институционална закрила и защита на децата, пострадали от домашно насилие или жертви на трафик. Популяризираме нашия практически опит чрез обучение на доброволци, студенти и партньори.

Младите хора от доброволческия клуб към сдружението обучават своите връстници относно тяхното сексуално и репродуктивно здраве.

 

Центрове

Новини

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ИНТЕГРАЦИЯ 16+

КРИЗИСЕН

ЦЕНТЪР

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА

С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

ЦЕНТЪР ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за социална рехабилитация и интеграция 16+

 

Съществува от 2014г., продължавайки работата на Дневен център 16+.

 

Центърът е комплекс от услуги, които целят да осигурят включваща, приемаща и стимулираща индивидуалното развитие среда. Наша мисия е да подпомагаме деца, млади хора и семейства в риск от социално изключванеда изградят за себе ди максимално самостоятелен, независим и пълноценен живот. Предлагаме социални и психологически консултации, протичащи по предварително изготвена програма за социално включване, съобразена със специфичните потребности на всеки, потърсил нашата подкрепа.

 

Клиентите на ЦСРИ имат възможност да се възползват от логопедична диагностика и терапия, психологическа подкрепа, рехабилитация, правно-юридически консултации, както и неформално образование за деца в неравностойно положение.

Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов” за деца преживели насилие и жертви на трафик

 

От месец декември 2012 година Сдружение „Деца и юноши” управлява услугата Кризисен център в град София. Капацитетът на центъра е 22 деца. В рамките на тази услуга се реализират: Подслон и закрила; Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки, санитарно-хигиенни услуги; Здравна помощ – профилактика и лечение; Психологическа помощ /при нужда чрез външни консултанти и лечение/, психологическа подкрепа /индивидуална и групова работа/, занимания за психомоторно развитие; Кризисната интервенция; Училищна подкрепа, професионално ориентиране и мотивация; Записване и връщане в съответния образователен клас; Оказване на подкрепа при усвояване на учебния материал и явяване на изпити; Сътрудничество с педагозите и педагогическите съветници и психолози в съответните училища, в които са записани децата; Обучителни програми в ателиетата по интереси – “Музика”, “Изкуства” Компютърен клуб и извънкласни занимания за децата-ученици; Работа със семействата и други значими възрастни в живота на детето.

Център за работа с деца на улицата „Вяра, Надежда и Любов”

 

Център” Вяра, Надежда, Любов” е създаден през 1995 г. от Фондация „Свободна и демократична България” - един от учредителите на Сдружение “деца и юноши”, както и британската благотворителна организация ChildHope UK.

 

Като приемник на този център през 2009 г. започва да функционира Център за работа с деца на улицата. За шест години Центърът е работил с над 250 деца, а също и с представители на тяхното обкръжение. Той е комплекс от социални услуги в общността, които се предоставят за определен срок под формата на дневна грижа. В рамките на тази услуга се реализират следните грижи и дейности: мобилна социална работа, осигуряване на базовите потребности на детето/хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги, осигуряване на здравна и дентална помощ, социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства, психологическа подкрепа, училищна подкрепа, обучителни програми, рехабилитационни програми, семейно консултиране и подкрепа, административни услуги.

Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск

 

За периода 2011 – 2013 година центърът е работил и подкрепил над 140 деца и над 90 семейства.  В рамките на тази услуга се реализират: Откриване и опознаване на потребностите на децата в риск и техните семейства; Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение; Семейно консултиране и подкрепа; Превенция на насилието; Група за самопомощ на млади майки и бременни жени; Семейно планиране; Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; Придружаване на деца в училище.

 • 14 юни 2016

  Откриване на изложбата „Детство без адрес”.

   

  Легендарната група Атлас и талантливите деца от Drago Drums School ще подкрепят каузата с концерт.

  На събитието се очаква да присъстват представители на държавни, общински организации, както и такива от неправителствения сектор.

  Официално приветствие на госпожа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България и патрон на събитието, в подкрепа на каузата за щастливо детство и по-добро бъдеще за всички деца.

 • 10 юни 2016

  За нас е изключителна чест да обявим, че госпожа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България прие да бъде патрон на изложбата "Детство без адрес". Изложбата поставя основен фокус върху това, че децата, които живеят и растат при изключително тежки условия, също могат да имат своите постижения и да се развиват успешно, ако имат тази възможност. Тук ще видим как с радост и огромно желание те участват в различни образователни програми и занимания, защото се чувстват спокойни, ценени, забелязани и значими.

 • 29 Март 2016

  Почина Ивон, една прекрасна жена – съпругата на Дими Паница. Тя, заедно с него е основател, на Фондация „Свободна и демократична България“, на центровете „Вяра, Надежда, Любов“ и Дневен младежки център „16+“. Огромна благодарност за любовта и безценната подкрепа. Тя беше истинско вдъхновение за нас.

  Поклон! Почивай в мир, мила Ивон!

  Ще те помним винаги!

 • 2 Март 2016

  Нов отворен образователен ресурс /OER/ за методологията на социалната работа на терен/социалната работа на улицата. OER е иновативен подход, който би могъл да се прилага за преподаване, обучение или научни изследвания. OER е за всички, които са готови да споделят и създават знание по различни проблеми, свързани със социална работа на улицата/ социалната работа на терен/.

   

  Безплатен достъп: www.streetworkinstitute.org/elearning/

Благодетели и програми, по които работим

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: